شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر
+ *در اين دنياي دشمني و قدرت طلبي خنده و اخم هم جاي خود و زمان خود را دارد مثل لبخندهاي معروف آقاي ظريف...تقدير و تشکر هم ادابي دارد مثل رفتاري که ايشان کردند...اگر اتحاد که رمز پيروزي هر امتي هست با هر حرکت بي منطق و محاسبه نشده اي خدشه دار شود تمام اجرهاي چيده شده به زمين خواهد ريخت...*
mp3 player شوکر
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مرداد ماه
vertical_align_top