شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر
+ حضرت رسول ص اموال خود را با زکات محفوظ نگاه داريد و بيمارانتان را با صدقه دادن درمان کنيد و به هنگام سختي و گرفتاري به دعا روي آوريد..عيدتون مبارک
mp3 player شوکر
vertical_align_top